வியாழன், 6 மார்ச், 2014

ஆடுகள் எழுந்திராத ஜாலம்

தேவாங்கு
 ஒரு தேவாங்கைக்கொன்று அதன் தோலை ட்டுமந்தையில்
(ஆடுகள் படுத்திருக்கும் இடத்தில்)புதைத்துவிட்டால் 
அவ்வாடுகளில் ஒன்றுகூட எழுந்து இரைமேயப்போகாது.
ட்டுமந்தை
 புதைத்திருப்பதை எடுத்துவிட்டால் தான் அவ்வாடுகள் எழுந்து இரைதேடபோகும்.
 

பகிர்வில்
S.கலைசெல்வன் M.A