ஞாயிறு, 26 ஆகஸ்ட், 2012

சுளுக்கு நீங்க மந்திரம்


" ஒம் சங்கு உருள, சக்கரம் உருள, சூலம்உருள, உரல்உருள, சமுத்திரம் ஏழும் உருண்டோடிப் போக சுவாகா" 
                                             
                        - என்று சுளுக்கு உள்ள இடத்தில் இரும்பு ஆயுதத்தால் 108 - உரு செபித்து மந்திரிக்கவும். இதனால் சுளுக்கு நிவர்த்தியாகும்.

1 கருத்து: